pl.infovide.wmunit
Class SubscribeUtils

java.lang.Object
 extended by junit.framework.Assert
   extended by junit.framework.TestCase
     extended by pl.infovide.wmunit.WTestCase
       extended by pl.infovide.wmunit.SubscribeUtils
All Implemented Interfaces:
junit.framework.Test

public class SubscribeUtils
extends WTestCase


Field Summary
 
Fields inherited from class pl.infovide.wmunit.WTestCase
FOREACHSERVICE, FOREVERYTEST, lastIn, lastOut, NONE, OVERRIDEFILE, OWNFILENAME, unitConf, wsdlFile
 
Constructor Summary
SubscribeUtils(java.lang.String documentTypeName)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 java.lang.String docType2internalType(java.lang.String docType)
          T�umaczy nazw� dokumentu na posta� w�wn�trzn� web methods�w Zagl�da do pliku z propertisami czy nie potrzeba do przet�umaczonej nazwy doda� appendixa
 boolean documentPublished()
           
 org.dom4j.Document getDocument()
           
 org.dom4j.Document getDocument(int index)
           
 int getNumberOfPublishedDocuments()
           
 void unsubcribe()
          Odsubskrybowanie klienta
 
Methods inherited from class pl.infovide.wmunit.WTestCase
assertNotEquals, getConnectedContext, getConnectedContext, getConnectedContext, getIn, getOut, getPackageName, getServiceName, invokeHTTP, invokeService, invokeService, invokeService, invokeService, invokeService, invokeService, invokeService, invokeServiceHTTPPost, invokeServiceWithMeasures, invokeServiceWithoutInput, isPath, makeData, makeDevDbgFile, makeDevDbgFile, makeDevDbgFile, makeDocument, makeDocumentFromText, prettyPrint, print, publish, publish, publishDocument, runMethod, runTest, setWSDL
 
Methods inherited from class junit.framework.TestCase
countTestCases, createResult, getName, run, run, runBare, setName, setUp, tearDown, toString
 
Methods inherited from class junit.framework.Assert
assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertFalse, assertFalse, assertNotNull, assertNotNull, assertNotSame, assertNotSame, assertNull, assertNull, assertSame, assertSame, assertTrue, assertTrue, fail, fail
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

SubscribeUtils

public SubscribeUtils(java.lang.String documentTypeName)
Konstruktor.

Parameters:
documentTypeName - Nazwa typu dokumentu, na kt�ry chcemy si� zasubskrybowa�
Method Detail

unsubcribe

public void unsubcribe()
Odsubskrybowanie klienta


documentPublished

public boolean documentPublished()
Returns:
zwraca true o ile w czasie �ycia obiektu zosta� opulbikoway dokument

getNumberOfPublishedDocuments

public int getNumberOfPublishedDocuments()
Returns:
zwraca liczb� dokument�w opublikowanych w czasie �ycia obiektu

getDocument

public org.dom4j.Document getDocument()
Returns:
zwraca ostatni dokument opublikowany w czasie �ycia obiektu

getDocument

public org.dom4j.Document getDocument(int index)
Returns:
zwraca dokument o podanym indeksie opublikowany w czasie �ycia obiektu

docType2internalType

public java.lang.String docType2internalType(java.lang.String docType)
T�umaczy nazw� dokumentu na posta� w�wn�trzn� web methods�w Zagl�da do pliku z propertisami czy nie potrzeba do przet�umaczonej nazwy doda� appendixa

Parameters:
docType - nazwa typu dokumentu jak� widzimy w designerze
appendix - ko�c�wka doklejna w wyj�tkowych wypadkach, kiedy nazwa wewn�trzna dokumentu wymaga dopisania ko�c�wki.


Copyright © 2007 Infovide-Matrix S.A.. All Rights Reserved.