pl.infovide.wmunit.utils
Class SubscribeUtils

java.lang.Object
 extended by pl.infovide.wmunit.utils.SubscribeUtils

public class SubscribeUtils
extends java.lang.Object

Klasa s�u��ca pod��czaniu si� do brokera i nas�uchiwaniu czy zosta� opublikowany dokument danego typu

Author:
Ziemowit Buchalski

Constructor Summary
SubscribeUtils(java.lang.String documentTypeName, java.lang.String serverAlias, java.lang.String brokerAlias)
          Konstruktor.
 
Method Summary
 java.lang.String docType2internalType(java.lang.String docType)
          T�umaczy nazw� dokumentu na posta� w�wn�trzn� web methods�w Zagl�da do pliku z propertisami czy nie potrzeba do przet�umaczonej nazwy doda� appendixa
 boolean documentPublished()
           
 org.dom4j.Document getDocument()
           
 java.util.List getDocuments()
           
 int getNumberOfPublishedDocuments()
           
 void unsubscribe()
          Odsubskrybowanie klienta
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

SubscribeUtils

public SubscribeUtils(java.lang.String documentTypeName,
           java.lang.String serverAlias,
           java.lang.String brokerAlias)
Konstruktor.

Parameters:
documentTypeName - Nazwa typu dokumentu, na kt�ry chcemy si� zasubskrybowa�
Method Detail

unsubscribe

public void unsubscribe()
Odsubskrybowanie klienta


documentPublished

public boolean documentPublished()
Returns:
zwraca true o ile w czasie �ycia obiektu zosta� opulbikoway dokument

getNumberOfPublishedDocuments

public int getNumberOfPublishedDocuments()
Returns:
zwraca liczb� dokument�w opublikowanych w czasie �ycia obiektu

getDocument

public org.dom4j.Document getDocument()
Returns:
zwraca ostatni dokument opublikowany w czasie �ycia obiektu

getDocuments

public java.util.List getDocuments()

docType2internalType

public java.lang.String docType2internalType(java.lang.String docType)
T�umaczy nazw� dokumentu na posta� w�wn�trzn� web methods�w Zagl�da do pliku z propertisami czy nie potrzeba do przet�umaczonej nazwy doda� appendixa

Parameters:
docType - nazwa typu dokumentu jak� widzimy w designerze
appendix - ko�c�wka doklejna w wyj�tkowych wypadkach, kiedy nazwa wewn�trzna dokumentu wymaga dopisania ko�c�wki.


Copyright © 2007 Infovide-Matrix S.A.. All Rights Reserved.